Naši jeseteři

Our Sturgeons

 

Jeseter je mimořádně krásná a zajímavá ryba s velkým hospodářským využitím, která si jistě zaslouží naši pozornost a ochranu, aby byla zachována i pro další generace.

Sturgeon is an extremely beautiful and interesting fish with great economic use, which certainly deserves our attention and protection to be preserved for the next generation.

Jedná se o velmi starobylý řád ryb, který se druhohor téměř nezměnil a stále si proti běžným kostnatým rybám zachovává některé odlišnosti. Výrazným znakem těchto úžasných chrupavčitých ryb je protáhlý rypec a ústa na spodní straně těla lemované čtyřmi vousky. Po staletí se jeseteři lovili pro kvalitní maso bez kostí a především pro kaviár. Tento neuvážený lov dostal některé druhy jeseterů až na pokraj vyhynutí. Proto jsme začali od roku 2001 na rybí líhni Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech budovat vlastní kolekci jeseterovitých ryb.

Na území ČR (povodí Labe) byl původním druhem již téměř vyhynulý jeseter velký (Acipenser sturio) a jeseter malý (Acipenser ruthenus). O na navrácení jesetera velkého do našich vod nelze v současné době uvažovat. Reintrodukce jesetera malého do řek Moravy a Dyje je možná a snad k ní v brzké době právě náš chov přispěje.

This is a very ancient order of fish, which has not changed for millions of years and still maintains some differences against regular bony fish. A striking feature of these amazing cartilaginous fish is the elongated stick and the mouth on the underside of the body lined with four beads. For centuries, sturgeon hunted for quality boneless meat and especially for caviar. This reckless hunt got some sturgeon species to the brink of extinction. That's why we started to build our own collection of sturgeon fish from 2001 on the fish hatchery of the Research Institute of Fisheries and Hydrobiology in Vodňany.

In the Czech Republic (the Elbe basin), the former species was an almost extinct Atlantic sturgeon (Acipenser sturio) and Sterlet (Acipenser ruthenus). It is not possible to contemplate the return of Atlantic sturgeon to our waters. The reintroduction of the Sterlet  into the rivers Morava and Dyje is possible and perhaps our breeding will contribute to it in the near future.

 

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

 

Jeseter sibiřský (Acipenser baerii)

 

V současnosti máme ve Vodňanech unikátní a druhově nejpestřejší chov jeseterovitých ryb ve střední Evropě, čítající jedenáct druhů. Jsou to:

We currently have Vodnany unique and varied species breeding of sturgeons in Central Europe, numbering eleven kinds. They are:

 

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii)

Jeseter malý a jeho albinotická forma (Acipenser ruthenus)

Jeseter sibiřský (Acipenser baerii)

Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)

Jeseter ostrorypý (Acipenser oxyrinchus)

Jeseter krátkorypý (Acipenser brevisrostrum)

Jeseter bílý (Acipenser transmontanus)

Jeseter hladký (Acipenser nuventris)

Jeseter jadranský (Acipenser naccarii)

Vyza velká (Huso huso)

Veslonos americký (Polyodon spathula)